Печат

ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ДУНАВ“ ЛИНЦ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в БУ„Дунав“ в Линц.

Българското училище „Дунав“ в Линц е официална образователна институция към едноименното Българо-австрийско дружество за културен обмен „Дунав“, регистрирано в Австрия и организирано според Постановление 90 на МС, касаещо българските неделни училища в чужбина.

УСТРОЙСТВО

Училищно ръководство

Училищното ръководство, състоящо се от училищен ръководител и учители, организира, контролира и отговаря за цялостната учебна и административна дейност на училището: за изготвяне на годишен учебен план, на учебните програми, избора на учебници и помагала, подбора на учители, текущия контрол по време на занятията и всички други дейности свързани с учебния процес.

Задължения на училищния ръководител към БУ „Дунав“ -Линц:

Родителски актив

Към БУ „Дунав“ съществува родителски съвет като орган за контрол и подпомагане дейността на училището.

Родителите избират родителски актив и приемат правила за организацията и дейността му.

Родителският актив се състои най-малко от трима членове – родители на деца от училището, които избират председател помежду си.

Членовете на родителския съвет не участват в управлението на училището.

Училищният ръководител участва в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен глас.

Родителският актив:

ПРИЕМ/ЗАПИСВАНЕ

БУ „Дунав“ предлага обучение по български език, литература и история на България за деца от 1- до 18-годишна възраст. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване.

Училището приема ученици през цялата учебна година.

Родителите носят отговорност за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното настоятелство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка, електронна поща и т. н./

Удостоверение за завършен клас се издава само на ученици, редовно посещаващи учебните занятия.

Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището. Учебниците подлежат на връщане в края на учебната година. При загуване или повреждане на учебника, родителят дължи сума, равна на стойността на учебника.

Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиране дейността на училището. Родителите дават разрешение за това посреством попълнен формуляр.

При прекратяване на посещенията на детето в училище, родителите уведомяват писменно ръководството на училището в едномесечен срок преди последното занятие или един месец преди завършване на учебната година.

При липса на писменно уведомление ученикът се счита автоматично за записан за следващата учебна година.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

Занятията се провеждат веднъж седмично по график, изработен в началото на учебната година. Графикът се дава на учениците и се публикува в сайта на училището. Ваканциите в училището са съобразени със съответните ваканции на австрийските училища

Учениците получават удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България, даващи им право да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити по съответните предмети.

ВЪТРЕШЕН РЕД

За спокойното протичане на учебните занятия е от изключителна важност учениците да пристигат в училището навреме и да посещават редовно учебните занятия.  

Родителите са задължени да контролират изпълнението на домашните работи.

В случай на отсъствие на детето поради болест или друга основателна причина следва да бъде уведомен училищния ръководител и/или учителя на детето.

Всеки изпуснат час е в ущърб на детето и трябва да бъде наваксан в къщи.

Родителите отговарят за възпитанието на децата си и тяхното поведение.

Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в който са намерени.

 

Скъпи родители!

Поддържайте контакт с нас! Директният контакт е най-лесният начин за безпроблемната комуникация помежду ни.

Споделяте своите идеи, предложения и желания. Само така можем с взаимни усилия да направим най-доброто за развитието на Вашето дете!

С уважение,

Учителски колектив и родителски актив към БУ „Дунав“