Blue Flower

ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ДУНАВ“ ЛИНЦ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в БУ„Дунав“ в Линц.

Българското училище „Дунав“ в Линц е официална образователна институция към едноименното Българо-австрийско дружество за културен обмен „Дунав“, регистрирано в Австрия и организирано според Постановление 90 на МС, касаещо българските неделни училища в чужбина.

УСТРОЙСТВО

Училищно ръководство

Училищното ръководство, състоящо се от училищен ръководител и учители, организира, контролира и отговаря за цялостната учебна и административна дейност на училището: за изготвяне на годишен учебен план, на учебните програми, избора на учебници и помагала, подбора на учители, текущия контрол по време на занятията и всички други дейности свързани с учебния процес.

Задължения на училищния ръководител към БУ „Дунав“ -Линц:

 • Организация и координиране на цялостната учебна дейност.
 • Координация учители - ръководство.
 • Поръчка на учебниците, учебни тетрадки и помагала, както и методическа литература и дидактически материали.
 • Планиране на учебната година, празници, конкурси.
 • Отговаря за организирането на традиционните училищни тържества.
 • Изготвяне ежемесечна справка за часовете, взети от учителите.
 • Координиране осигуряването на заместващи учители при отсъствие на титулярния учител.
 • Организира подбора, назначаването и освобождаването на учители.
 • Осъществява контакт с новопостъпващите ученици, организира приемането и следи за успешното въвеждане на новите ученици в учебния процес.
 • Осигурява и организира заверката на свидетелствата в Консулството на РБългария във Виена.
 • Заедно с учителския колектив изготвя учебен календар за следващата учебна година.
 • Контролира правилното водене и съхраняване на учебната документация.
 • Координация родители – учители. Грижи се за организирането и провеждането на 2 родителски срещи през учебната година.
 • Комуникация АБУЧ и ДАБЧ и представяне на училището в медии за информиране и отразяване на училищни събития.
 • Връзки с родители и общественост през електронната поща на училището, страница, фейсбук и телефон. Част от екипа за интернет страницата на училището, поддръжка на фейсбук страница.
 • Срещи и комуникация с представители на учебната база, в която се помещава училището, ключ.
 • Водене документацията на училището, изисквана от МОН по постановление 90 на МС:
  • материална книга за взетите учебни часове и за извънкласните дейности
  • регистрационна книга за издадените удостоверения
  • дневник за изходяща кореспонденция
  • дневник за входяща кореспонденция
 • Заедно със съответния учител взима решение за разпределението на всяко ново дете в подходящ за него клас.
 • Сформиране на класове.
 • Отговор на въпроси от страна на учители, родители и ръководство по учебната дейност, учебни програми.

Родителски актив

Към БУ „Дунав“ съществува родителски съвет като орган за контрол и подпомагане дейността на училището.

Родителите избират родителски актив и приемат правила за организацията и дейността му.

Родителският актив се състои най-малко от трима членове – родители на деца от училището, които избират председател помежду си.

Членовете на родителския съвет не участват в управлението на училището.

Училищният ръководител участва в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен глас.

Родителският актив:

 • Осъществява контрол върху дейността на училището;
 • Обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
 • Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси и контролира законосъобразното и целесъобразното им разходване;
 • Съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност;
 • Подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности.
 • Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно – в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в съответната държава.
 • Родителският съвет представя годишен доклад за дейността на училището по отношение на спазване на изискванията за протичане на нормален учебен процес и на извънкласните дейности, в т. ч. отчет за разходване на финансовите средства.
 • Подпомага координирането на родителите и децата, прави предложения за предложения за участие в мероприятия и социални проекти.
 • Родителският актив се грижи за навременната и пълна информираност на останалите родители, касаещи взети решения, свързани с дейността на училището.
 • Организира осъществяването на празници.
 • Отговаря за организирането на традиционните училищни тържества (подготовка на програмата, заедно с учителите).
 • Подпомага набирането на нови ученици и следи за успешното въвеждане на новите ученици в учебния процес.
 • Подготовка на годишник на училището.

ПРИЕМ/ЗАПИСВАНЕ

БУ „Дунав“ предлага обучение по български език, литература и история на България за деца от 1- до 18-годишна възраст. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване.

Училището приема ученици през цялата учебна година.

Родителите носят отговорност за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното настоятелство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка, електронна поща и т. н./

Удостоверение за завършен клас се издава само на ученици, редовно посещаващи учебните занятия.

Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището. Учебниците подлежат на връщане в края на учебната година. При загуване или повреждане на учебника, родителят дължи сума, равна на стойността на учебника.

Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиране дейността на училището. Родителите дават разрешение за това посреством попълнен формуляр.

При прекратяване на посещенията на детето в училище, родителите уведомяват писменно ръководството на училището в едномесечен срок преди последното занятие или един месец преди завършване на учебната година.

При липса на писменно уведомление ученикът се счита автоматично за записан за следващата учебна година.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

Занятията се провеждат веднъж седмично по график, изработен в началото на учебната година. Графикът се дава на учениците и се публикува в сайта на училището. Ваканциите в училището са съобразени със съответните ваканции на австрийските училища

Учениците получават удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България, даващи им право да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити по съответните предмети.

ВЪТРЕШЕН РЕД

За спокойното протичане на учебните занятия е от изключителна важност учениците да пристигат в училището навреме и да посещават редовно учебните занятия.  

Родителите са задължени да контролират изпълнението на домашните работи.

В случай на отсъствие на детето поради болест или друга основателна причина следва да бъде уведомен училищния ръководител и/или учителя на детето.

Всеки изпуснат час е в ущърб на детето и трябва да бъде наваксан в къщи.

Родителите отговарят за възпитанието на децата си и тяхното поведение.

Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в който са намерени.

 

Скъпи родители!

Поддържайте контакт с нас! Директният контакт е най-лесният начин за безпроблемната комуникация помежду ни.

Споделяте своите идеи, предложения и желания. Само така можем с взаимни усилия да направим най-доброто за развитието на Вашето дете!

С уважение,

Учителски колектив и родителски актив към БУ „Дунав“